છૈયા તે દહાડાનું પૈણું પૈણું કરતોતો    
  એના કાકાના મોઢે કહેતોતો.. છૈયો.    
  એની કાકા કન્યા ના લાવી...છૈયો.    
એના મામાના મોઢે કહેતોતો    
  મને સારી છોકરી લાવી દો...છૈયો.    
એની મામીના મોઢે વાત ગઈ    
  ત્યારે કન્યા સુદર આવી ગઈ..છૈયા.    
       
સારો પતિ અથવા પત્ની મેળવવા માટે સગાં સંબધીઓને ભલામણ કરવી જોઈએ.    
ચરોતર

© 2018 epuIT. All Rights Reserved