લૂણારીનુ ગીત

  મારી તે માતાના રમણભાઈ    
    તારાં લૂણ ઊતારે ચાર,    
  સીતા કુંતા ને દ્રૌપદી    
    ચોથી હરીશ્રંદની નાર.    
સમજૂતીઃ        
વર પીઠીમાં બેસે તે પહેલાં તેમનાં નાનાં બહેન એક વીટકીમાં મીઠાના ગાંગડા મૂકી તેના ઉપર રૂમીલ બાધે છે. આ વાટકીના ગાગડા હલાવીને તેના ભાઈને કોઈને લુણું
(ખારા-ખરાબ દ્રષ્ટિ) ન લાગે તેની તકેદારી રાખે છે અને એટલામાં જ વર પીઠીમાં બેસે છે.
 
ચરોતર

© 2018 epuIT. All Rights Reserved