ઊંઝા તે ગામ વીરે વીસારી મૂક્યા,    
સિધ્ધપુર તે ગામ વહાલા લાગ્યા... અશોકભાઈ બંદલા.    
દેખતા ડુંગર વીરને વાલેરા લાગ્યા ,    
માતાના ખોળા વીરે વીલારી મૂક્યા,    
સાસુના ખેળા વીરને વાલેરા લાગ્યા...અશોકભાઈ બંદલા.    
દેખતા ડુંગર વીરને વાલેરા લાગ્યા,    
દાદાના ખોળા વીરે વિચારી મૂક્યાં,    
સસરાના ખોળા વીરને વાલેરા લાગ્યા... અશોકભાઈ બંદલા.    
તલવાર સરખી ઊજળી રે વીરા,    
દેખતાં ડુગર વીરને વાલેરા લાગ્યાં.    
ચરોતર

© 2018 epuIT. All Rights Reserved