લાડી હળવે હળવે ચાલ

લાડી હળવી હળવી ચાલ, લાડી કાંકરી ના ખૂંચે... લાડી.    
તારો ભાઈ ઘોડો થાય, લાડી કાંકરી ના ખૂંચે... લાડી.    
તારી માતાને બોલાવ, લાડી કાંકરી ના ખૂંચે... લાડી.    
તારા મામા ઘોડો થાય, લાડી કાંકરી ના ખૂંચે... લાડી.    
તારી મામીને બોલાવ, લાડી કાંકરી ના ખૂંચે... લાડી.    
  લાડી હળવી હળવી ચાલ... લાડી.    
ચરોતર

© 2018 epuIT. All Rights Reserved