મહિદાસના ભાણ(ઈ.સ. 380)

મહિદાસ માળવામાં ગયા હતા અને જાણીતા થયા હતા. પણ તેમનો પુરત્ર ભાણ સોરઠમાં રહ્યો હતો. સોરઠમાં તેણે એક સમયે લુંટારુઓના ટોળ સામે થોડા લશ્કરથી જીત મેળવી હતી. તે અરસાનું એક ગીત આ પ્રમાણે છે:-
सोरठा- भाण ठकावे बाज, महेरामण माथे करुं ।
  लेवा महिरा भाण, दुजो भाण उद्दयाचले ।।
  दुश्मन द्दळ रोळाय , माथु थारे हाथसे ।
  पत्सा माळवे मेह, माणडो गुज्जर घुमरो ।।
ચરોતર

© 2018 epuIT. All Rights Reserved