23

પંજાબના પાટીદારો

આર્ય પ્રજા ભારતમાં આવી,
           પંજાબે વસવાટ કર્યો,    
બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર ને    
          ચાર વર્ણ વહેંચાઈ ગયા. ...(1)  
રાજન, ક્ષત્રિય, કૂર્મી ક્ષત્રિય    
                     એમ ક્ષત્રિયના ત્રણ ભાગ પડ્યા.    
કૂર્મિ ક્ષત્રિય ખેડૂત બનીને    
પંજાબે ખેતી કરતા..... ...(2)  
સિંધુ, જેલમ, ચિનાબ, રાવી,    
        બિયાસ સતલજ પ્રાચી,    
સપ્તસિંધુની સાતે નદીઓ    
        ફળદ્રુપ ખેતી સારી.... ...(3)  
આમ કૂર્મી લોકો પંજાબ મધ્યે    
ખૂબ સુખી સમૃદ્ધ હતા.    
પણ પરદેશી આક્રમણોથી    
ગંગા જમના ખીણ ગયા..... ...(4)  
     
              -ગોકળદાસ પટેલ  
શબ્દાર્થ:કૂર્મી = ખેતી કરનાર    
રાજન = નાના નાના ગામડાંઓના રાજાઓ    
ચરોતર

© 2018 epuIT. All Rights Reserved