અંતરપટ ધરવું

1) અંતર્પટ ધરાયા પછી મંગળાષ્ટકના આશીર્વાદ(શ્લોકો, કવિતાઓ, આશીર્વાદનાં વાક્યો,) શરૂ થાય છે.
ગોર
મહારાજ બ્રાહ્યણો, વડીલો અને હાજર રહેલી સ્ત્રીઓ બધાં જ મંગળાષ્ટકના શ્લોકો ક્રમવાર બોલે છે.
ચરોતર

© 2018 epuIT. All Rights Reserved