1) વરકન્યાના હસ્તમેળાપ, વરમાળા અએ વસ્ત્રગઠનની ક્રિયાઓ થયા પછી કન્યાદાતા માંયરામાં ઊભા થાય છે.
અને નીચે મુજબ જાહેરાત અથવા ગોત્રોચ્ચાર કરે છે
.
ચરોતર

© 2018 epuIT. All Rights Reserved